Nickname Ngọc Nguyên
Ngày chụp 10-April-2020
Vị trí chụp Điện Gió Đầm Nại - Ninh Thuận
Dòng xe Yamaha r15 v3
Thông điệp Điện Gió Vào Những Chiều Hè